Reflexions finals DMED’14

Aquí us deixo les meves reflexions de cloenda d’aquest mòdul de Disseny de Materials Didàctics i Entorns d’aprenentatge.

 

Bon Estiu a tots/es!!!!

Anuncis

Competència Digital i Internet Segura

internetsegura

Per a desenvolupar la competència digital, no únicament s’ha de saber cercar, crear i transformar la informació que trobem a internet, sinó que també és molt important desenvolupar la consciència sobre els perills que podem trobar a internet, i fer un ús responsable d’aquest.

Deixem alguna citació del currículum referent a la competència digital

“Transformar la informació en coneixement exigeix el domini de les destreses
relacionades amb el raonament per organitzar-la.”

“L’ús reflexiu i competent d’aquestes tecnologies és clau en el desenvolupament
de totes les competències, però en l’àmbit del tractament de la informació té
una especial rellevància ja que ajuda a extreure el màxim rendiment a partir de
la comprensió de la naturalesa i manera d’operar dels sistemes tecnològics.”

Per a més consells sobre l’ús segur d’internet visiteu la pàgina internetsegura.cat

Desplegament curricular de la competència digital per cicles i àree

 

Resum del segon capítol del llibre “La competència digital a l’educació primària” de Miquel Àngle Prats.


La competència digital no és pròpia d’una àrea, sinó que és present i dón significat a totes les àrees.
Aspectes que permeten implantar la competència TIC des de qualsevol àrea
 •  Alfabetització tecnològica
 •  Eines comunicatives
 •  Ús de la tecnologia per aprendre (TAC)
 • Cerca i selecció de la informació
 • Edició i publicació
El llibre mostra a través d’ unes graelles organitzades per cicles, en què ha de ser competent l’alumne i de què ha de ser capaç.
També ens proposa activitats diferents activitats amb les següents característiques:
 • Les activitats didàctiques són monogràfiques però globalitzadores que interrelacionen les diferents àrees.
 •  La utilització dels recursos tecnològics fa que l’aprenentatge sigui més motivador i engrescador per als alumnes.
 • Qualsevol activitat ben dissenyada i estructurada pot tenir una mirada tecnològica i competencial.
 • Objectiu: aconseguir que les tecnologies siguin absolutament transparents i integrades en la tasca educativa.
Anàlisi de la competència digital per àrees:
1. Àrea de llengua
 • Les TIC són eines que afavoreixen a l’accés d’informació i el seu tractament
 •  La comprensió de textos audiovisuals afavoreixen una lectura crítica i creativa.
2. Àrea de matemàtiques
 • Les TIC faciliten la interacció dels alumnes amb els objectes matemàtics, les seves relacions i la construcció de figures geomètriques, problemes matemàtics, etc.
3. Àrea del coneixement del medi natural i social
 • Es poden transferir dades a l’ordinador per organitzar-les, fer-ne els gràfics, etc. També fer ús de l’internet per trobar recursos d’informació
4. Àrea d’educació artística
 •  La utilització de les TIC ens permeten generar música, combinar sons, fotografies, animacions  i també que els alumnes experimentin el poder de comunicació que tenen les eines audiovisuals.
 • Les TIC poden ajudar a la interpretació de les manifestacions artístiques i culturals, com per exemple la llibertat en l’experimentació de tècniques
5. Àrea d’educació per la ciutadania
 •  Aprendre a reconèixer els valors dels missatges dels mitjans de comunicació i ús responsable d’aquests.
 •  Identificar problemes ètics, culturals i socials relacionats amb les TIC tenint una actitud positiva en la seva utilització.
Propostes metodològiques:
 
 Webquests  i Caceres del tresor
 • Proposta didàctica de recerca guiada
 •  Prioritzen la construcció del coneixement i té en compte les competències bàsiques
 •  Inciten al treball cooperatiu i obliguen a tenir una actitud activa i autònoma
 •  Fomenta les capacitats cognitives i socials dels alumnes i la seva implicació en el procés d’aprenentatge.
 •  El disseny es basa en tasques reals que l’alumnat ha de resoldre
 •  Els continguts han de incitar a la creativitats i han de ser de diversos nivells

Apartats bàsics d’una Webquest

 •       Introducció: explicar els objectius i el context de la Webquest
 •      Tasca: què han de fer els alumnes, els continguts i el producte final
 •      El procés: organització i planificació de la tasca, recursos i documents en línia.
 •      Avaluació: la fa el mestre, l’alumne i el grup
 •       Conclusió: reflexió sobre el procés
 •      Crèdits i referències
 •       Guia didàctica (competències, objectius continguts..)
 Geografia digital
 •  Gran nombre de recursos a Internet: programari específic, eines col·laboratives digitals, eines comunicatives, etc.
 •  Activitats del tipus: aprendre a interpretar i tractar la informació provinent de diferents tipus de mapes.
 •  Els continguts seran els especificats en el currículum
 • Les TIC per treballar l’avaluació (auto i coavaluació)

Els projectes de treball

 •  Permeten abordar els aprenentatges de manera global on totes les àrees poen ser motiu d’estudi i recerca.
 • És un bon camí per donar respostes a les necessitats educatives del s.XXI
 •  Aconseguir que no hi hagi fractura digital i que els alumnes siguin autònoms i crítics amb els nous entorns digitals
Aspectes que cal considerar perquè es produeixin canvis metodològics a les aules
 •      Situacions que afavoreixin l’aprenentatge significatiu i planificar el que volem aprendre de  manera compartida.
 •      Cada tema és un problema que s’ha de resoldre, el grup decideix la ruta que es seguirà
 •      Relació directe entre ensenyament-aprenentatge
 •      Utilitzar recursos hipermèdia de la xarxa
 •      Utilitzar entorns 2.0 amb permanent connectivitat
 •      Aprendre a cercar, seleccionar i tractar la informació de manera compartida
 •      El professor és el mediador que acompanya en el procés d’aprenentatge
 •     Participació activa i amb compromís
 •      Treballar de manera cooperativa
 •      Responsabilitat de l’aprenentatge propi
 •     Estimular l’autonomia i capacitat de proposar-se nous reptes
 •      Respectar la diverssitat d’interessos i necessitats dels membres del grup

 

Entrada feta a partir de comentaris d’alumnes fets a classe, i del llibre en si.